Disclaimer website VAP Vlaanderen

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door vooraleer u de website van het Vlaams Acceleratie Platform, private stichting met maatschappelijke zetel te Ekselsebaan 6 bus 2, 3940 Hechtel-Eksel, gekend onder ondernemingsnummer 0526.997.337, hierna “VAP Vlaanderen” gebruikt. Door de website van VAP Vlaanderen te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden ervan. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd en raden u bijgevolg aan om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Alle informatie op onze website is louter informatief. VAP Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.Het gebruik van informatie van deze website geschiedt geheel op uw eigen risico.

VAP Vlaanderen zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie. Hoewel wij streven naar een optimale kwaliteit en continuïteit daarvan, kan het voorkomen dat er fouten sluipen in deze website. VAP Vlaanderen wijst hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid en/of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van (inclusief maar niet beperkt tot) enige op deze website aanwezige of via deze website verschafte informatie en/of enig op deze website beschreven of aangeprezen dienst, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of andere rechten van derden.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van VAP Vlaanderen.

VAP Vlaanderen geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden: niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden verspreid of verkocht, in de meest brede zin van interpretatie; niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd; de mededeling betreffende auteursrechten welke eigendom zijn van VAP Vlaanderen ("afkomstig van de website van VAP Vlaanderen moet op elke communicatie in brede zin (o.a. brief, e-mail, presentatie, ea.) worden vermeld, samen met de datum waarop de communicatie wordt gedaan.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan VAP Vlaanderen. Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van VAP Vlaanderen een licentie of recht verleend worden. Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van VAP Vlaanderen vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Voor de navigatie op deze website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Voor een goede navigatie verzoeken wij u uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden geaccepteerd.

Door deze website te bezoeken stemt u in dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zullen de rechtbanken van Hasselt en de hoven van Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

De ongeldigheid van een gedeelte van de gebruikersvoorwaarden van deze website, heeft niet de ongeldigheid van de overige gebruikersvoorwaarden tot gevolg.